ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
20 wrzesień 2020,  

SprzedażZasady rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych

1.   Niniejszy dokument określa procedurę reklamacyjną dotyczącą wyłącznie kontrahentów firmy Wachowiak (dalej w tekście zwaną również "Firmą") oraz klientów Firmy i klientów kontrahentów (zwanych dalej "Użytkownikami") .


2.   Roszczenia reklamacyjne nie zgodne z warunkami udzielonej przez Firmę przy sprzedaży towaru gwarancji, nie będą rozpatrywane ze względu na niewłaściwy  tryb postępowania.


3.   W przypadku ujawnienia wady w fabrycznie nowym, naprawionym lub regenerowanym towarze znajdującym się w okresie gwarancyjnym, Użytkownik powinien zgłosić ją w miejscu zakupu lub w miejscu wykonania usługi.


4.   Punkt sprzedaży, warsztat, serwis samochodowy itp. (zwany dalej „Sprzedawcą”) przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika poprzez przyjęcie wypełnionego przez Użytkownika Formularza Reklamacyjnego firmy Wachowiak.


5.   Formularze Reklamacyjne firmy Wachowiak dostępne są w punktach obsługi klienta Firmy lub na stronie internetowej www.wachowiak.pl.


6.   Formularz Reklamacyjny jest formalnym zleceniem Użytkownika lub Sprzedawcy wykonania usługi serwisowej w zakresie określenia zgodności stanu technicznego reklamowanego towaru z wymaganiami producenta lub normami technicznymi oraz określenia rodzaju ujawnionych w nich wad.


7.   Określenie powodów powstania ujawnionych wad w reklamowanych towarach nie należy do obowiązków ustawowych Firmy, ale może być wykonane na pisemne polecenie Użytkownika lub Sprzedawcy i na jego koszt.


8.   Reklamacja naprawy pojazdów, silników stacjonarnych, silników mobilnych, agregatów itp., naprawionych w firmie Wachowiak zgłaszana jest bezpośrednio w punktach obsługi klienta Firmy.


9.   W przypadku niemożliwości bezpośredniego zgłoszenia reklamacji naprawy określonej w pkt.8  Użytkownik zgłasza ją w dowolny dogodny sposób.


10. Zgłoszenie reklamacji zgodnie z pkt.9 wymaga wypełnienia Formularza Reklamacyjnego w późniejszym okresie, nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty pierwszego zawiadomienia Firmy.


11. Zgłoszenie reklamacji towaru stanowiącego podzespół mechanizmu, powinno nastąpić przed jego wymontowaniem z mechanizmu w którym był eksploatowany.


12. W przypadku zgłoszenia reklamacji towaru po jego wymontowaniu z mechanizmu w którym był eksploatowany, Sprzedawca powinien potwierdzić firmie Wachowiak poprawność montażu towaru do mechanizmu w którym towar był eksploatowany oraz poprawność wykonania czynności diagnostycznych.


13. W celu rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego reklamowany towar musi być dostarczony przez Użytkownika lub Sprzedawcę do firmy Wachowiak.


14. Datą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest data dostarczenia do firmy Wachowiak reklamowanego towaru (samochodu, silnika, maszyny itd.) razem z poprawnie wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym.


15. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do firmy Wachowiak pokrywa Użytkownik lub Sprzedawca. Zwrot kosztów dostarczenia reklamowanego towaru może nastąpić w sytuacjach przewidzianych obowiązującym prawem.


16. Firma Wachowiak rozpatrzy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawnymi.


17. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego we własnym zakresie Firma przekaże reklamowany towar do upoważnionego przedstawiciela producenta danego towaru.


18. Wyniki rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego podawane są Użytkownikom lub Sprzedawcom w formie pisemnej. 


19. W przypadku uznania ujawnionych wad towaru za wady produkcyjne (zarówno fabryczne jak i serwisowe) firma Wachowiak nieodpłatnie dokona naprawy towaru lub wymieni go na nowy pozbawiony wad.


20. Wydanie naprawionego lub wymienionego towaru Użytkownikowi następuje w punkcie obsługi klienta firmy Wachowiak lub u Sprzedawcy.


21. W przypadku nie uznania przez Użytkownika lub Sprzedawcy decyzji firmy Wachowiak dotyczącej wyników rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Firma rozstrzyga spór w drodze porozumienia z rzeczoznawcą Użytkownika (Sprzedawcy) lub drogą sądową.


22. Firma Wachowiak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje przekazane przez Sprzedawcę w dowolny sposób Użytkownikowi i nie potwierdzone pisemnie ze strony Firmy.