ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
20 wrzesień 2020,  

SprzedażOgólne warunki sprzedaży towarów i usług

§1. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów i usług przez firmę Wachowiak.  Odstępstwa od tych zasad mogą następować jedynie w przypadku uzgodnienia innych warunków, w formie pisemnej, przez obie strony.

Ogólne warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej www.wachowiak.pl oraz w punkcie obsługi klienta firmy Wachowiak przy ul.Osadniczej 30 w Krotoszynie.

Jeżeli Zamawiający (Kupujący) nie złożył pisemnego zażalenia co do ogólnych warunków sprzedaży, uznaje się że zostały one przez niego zaakceptowane.

§2. Forma sprzedaży

Firma Wachowiak prowadzi sprzedaż towarów i usług w formie:

- sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez punkt obsługi klienta (recepcie serwisu);

- sprzedaży wysyłkowej z dostawą towarów do klienta przez firmy spedycyjne.

§3. Składanie zamówień i zleceń

Składanie zamówień i zleceń w firmie Wachowiak odbywa się w punkcie obsługi klienta (recepcji serwisu) przy bezpośredniej sprzedaży w formie ustnej oraz dokonuje się pisemnie (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną) w przypadku obsługi wysyłkowej.

Poprawność (prawidłowość) informacji zawartych w zleceniu (lub zamówieniu) Zamawiający potwierdza poprzez złożenie podpisu na druku zlecenia (lub zamówienia).

Odpowiedzialność za poprawność (prawidłowość) informacji zawartych w zleceniu (lub zamówieniu) ponosi Zamawiający. 

Uzgodnienie szczegółów realizacji zamówienia lub wykonania usługi takich jak: terminy realizacji, ceny, specyfikacja, miejsce dostawy itp. może się odbywać drogą ustną, chyba że zamawiający życzy sobie uzgodnień pisemnych.

§4. Warunki wydania lub dostawy

Miejscem sprzedaży jest punkt obsługi klienta (recepcja serwisu). Po wydaniu towaru lub jego przekazaniu kurierowi firmy spedycyjnej firma Wachowiak nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności, za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z tytułu udzielonej gwarancji lub przysługującej rękojmi.

Firma Wachowiak zobowiązuje się do wydania (dostarczenia) towaru lub wykonania usługi zgodnie ze złożonym przez klienta zleceniem (lub zamówieniem). Wartość towaru i usługi nie obejmuje kosztów dostawy.

Dostarczenie towaru do Zamawiającego przez firmę spedycyjną odbywa się na zasadach określonych w jej regulaminie świadczenia usług. Transport towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany na zamówieniu, zleceniu lub odrębnym pisemnym porozumieniu.

Firma Wachowiak zastrzega sobie prawo wyboru przewoźnika chyba że jest on wskazany przez Zamawiającego na jego zamówieniu lub zleceniu.

Wydany lub wysłany do Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Wachowiak do momentu otrzymania od Zamawiającego zapłaty.

§5. Warunki płatności

Firma Wachowiak dopuszcza następujące warunki płatności: gotówka, przedpłata, pobranie i przelew z ustalonym terminem zapłaty.

Warunki płatności ustalane są bezpośrednio w trakcje transakcji lub określone są w odrębnych pisemnych porozumieniach.

W przypadku przeterminowanych płatności  za dostarczony lub wydany towar firma Wachowiak ma prawo:

-      odstąpić od wykonania umowy

-      zmienić warunki płatności i wykonania zamówień oraz zleceń będących w trakcie realizacji;

-      żądać zwrotu towaru w stanie nienaruszonym lub osobiście odebrać go od Zamawiającego;

-      żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

§6. Zwrot towaru

Towar w stanie nienaruszonym może być zwrócony przez Zamawiającego do firmy Wachowiak pod warunkiem uzyskania jej pisemnej zgody. Koszty transportu oraz możliwe inne wydatki związane ze zwrotem towaru do firmy Wachowiak ponosi Zamawiający.

§7. Gwarancja

Firma Wachowiak gwarantuje, że:

-      sprzedawane towary dostarczane do Zamawiającego spełniają parametry techniczne ich producentów i objęte są 12 miesięczną gwarancją jakości;

-      ilość dostarczanego towaru jest zgodna z dokumentem sprzedaży;

-      sprzedawane towary są jej własnością i są wolne od wad fizycznych i prawnych;

-      usługi diagnostyczno-naprawcze świadczone są na podstawie odpowiednich technologii oraz obowiązujących przepisów prawnych;

-      towary po naprawie odpowiednio zaplombowane i zabezpieczone.

Gwarancja udzielana jest wyłącznie na towary fabrycznie nowe lub towary regenerowane.

Gwarancja przy wykonaniu usług obejmuje wyłącznie fizycznie wykonane przez firmę Wachowiak czynności diagnostyczne, montażowe i regulacyjne.

Uszkodzenia mechaniczne, świadome uszkodzenie lub zniszczenie towaru przez Zamawiającego zwalniają firmę Wachowiak od odpowiedzialności z tytułu wad.

Firma Wachowiak nie odpowiada za żadne zniszczenia lub przypadkowe uszkodzenia, straty i wydatki, włączając w to utratę spodziewanych zysków, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub magazynowania sprzedanych towarów.

Warunki podane wyżej stanowią ogólne warunki udzielanej przy sprzedaży gwarancji.

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w wystawianych przy sprzedaży kartach lub książkach gwarancyjnych.

Dokumentem potwierdzającym udzieloną na towar gwarancję z tytułu rękojmi służy dowód jego zakupu.

§8. Roszczenia reklamacyjne

Wszystkie roszczenia reklamacyjne muszą być zgłoszone do firmy Wachowiak na piśmie. Zgłoszenie roszczenia reklamacyjnego musi zawierać opis reklamowanej wady oraz dokumenty uzasadniające tę reklamację.

Reklamacje ilościowe przy sprzedaży wysyłkowej muszą być zgłoszone do firmy Wachowiak nie później niż następnego dnia otrzymania towaru. Reklamacje jakościowe muszą być zgłoszone w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia ujawnienia się wady w sprzedanym towarze. Przekroczenie podanych wyżej terminów powoduje utratę przez Zamawiającego prawa do reklamacji.

Szczegółowe warunki rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych udostępnione są w  punkcie obsługi klienta Firmy Wachowiak (recepcji serwisu) oraz na stronie internetowej www.wachowiak.pl.

Firma Wachowiak rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia, chyba że wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, otrzymania opinii producenta lub jego pełnomocnika. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Zamawiającemu pisemnie z podaniem toku postępowania.

W czasie trwania procesu reklamacyjnego firma Wachowiak nie ma obowiązku dostarczania Zamawiającemu towaru zastępczego.

Oficjalny wynik rozpatrzonej reklamacji zostanie przekazany Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego za zasadne i wymianę towaru na wolny od wad lub zwrotu Zamawiającemu kosztów zakupu, reklamowany towar zostaje w firmie Wachowiak.

Zamawiający nie ma prawa do usuwanie ujawnionych w sprzedanym towarze wad lub usuwanie nieprawidłowości w wykonanej usłudze na koszt firmy Wachowiak we własnym zakresie lub przez osoby trzecie.

§9. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Firma Wachowiak będzie dążyć do załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami drogą porozumienia stron.

W przypadku niemożności załatwienia sprawy drogą porozumienia stron właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd dla miasta Krotoszyna